Od 29.5.2008 stránku navštívilo:


návštevníkov  
 
    OZNAMY
    história obce
    kostol sv. Vavrinca
    OZ Horné Opatovce
    hymna Hornoopatovčanov
    fotogaléria
    akcie
   diskusia
    kontakt
 
Združenie na záchranu hradu Šášov
 
OZ Horné Opatovce
 

Štatút Občianske združenie Horné Opatovce

Článok 1

Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia: Horné Opatovce
v anglickom jazyku: Horné Opatovce
2. Sídlo Združenia: Opatovská 2, 965 01 Žiar nad Hronom

Článok 2

Cieľ a činnosť

1. Cieľom združenia je zachovať kultúrne dedičstvo bývalej obce Horné Opatovce zrušenej v roku 1969 z dôvodu ekologickej havárie spôsobenej výstavbou a činnosťou ZSNP Žiar nad Hronom.

2. Pri napĺňaní cieľa združenia najmä:

 • príprava cyklických stretnutí obyvateľov bývalej obce a ich potomkov, organizácia tradičných náboženských obradov v kostole.
 • Získavanie pomocných finančných zdrojov na konzerváciu (resp. rekonštrukciu) národnej kultúrnej pamiatky – Kostola sv. Vavrinca (ktorý zostal ako jediná pamiatka na bývalú obec Horné Opatovce), formou dobrovoľných zbierok a získavania sponzorských darov, dotácii a grantov z tuzemska a zo zahraničia,
 • Organizácia prác pri oprave kostola a brigád na údržbe kostola, jeho okolia a na údržbe „Pamútníka obce“, ktorý bol vyhotovený v roku 1995,
 • Zhromažďovanie hmotných a písomných pamiatok na bývalú obec za účelom ich sústredenia a výstavy v rámci plánovaného regionálneho múzea,
 • Propagácia ekologických hodnôt, ktorých nerešpektovanie spôsobilo zánik historickej takmer 900-ročnej kultúrnej obce (získavanie ekologických aktivistov),
 • Hľadanie možností dôstojného využitia kostola aj mimo sakrálnych obradov v celospoločenskom záujme,
 • Trvalé udržanie cintorína obce.

Článok 3

Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 16 rokov alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia.
2. O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia.
3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
4. Dokladom členstva je potvrdenie o členstve vydané predsedníctvom
5. Zánik členstva:

 • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsednníctvu,
 • vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,
 • zánikom združenia.

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo najmä:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia,
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,
 • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia.

2. Povinnosti člena sú najmä:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • plniť uznesenia orgánov združenia,
 • aktívne sa podieľať na činnosti orgánov združenia.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

 • valné zhromaždenie,
 • predsedníctvo,
 • štatutárny orgán,
 • revízna komisia.

Článok 6

Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.
2. Valné zhromaždenie najmä:

 • schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 • volí a odvoláva členov predsedníctva, volí a odvoláva predsedu združenia,
 • volí a odvoláva členov revíznej komisie,
 • schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,
 • rozhoduje o zrušení združenia.

3. Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej 5 členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou prítomných členov.

Článok 7

Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
2.Predsedníctvo má najmenej 3 členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Predsedníctvo sa schádza najmenej 1-krát mesačne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje väčšinou prítomných členov.
3. Predsedníctvo najmä:

 • volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu,
 • riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
 • vypracúva plán o činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
 • rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 • ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

4. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:

 • zriaďovať sekretariát, kanceláriu, ktorá vykonáva administráciu,
 • ustanovovať sekretára, tajomníka,

Článok 8

Štatutárny orgán

1. Štatutárnym orgánom združenia je predseda aj podpredseda, ktorí zastupujú združenie navonok.
2. Predseda zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva.

Článok 9

Revízna komisia

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.
3. Revízna komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádzajú sa najmenej 1-krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijme väčšinou prítomných členov.
4. Revízna komisia najmä:

 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie,
 • kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku.

Článok 10

Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
2. Zdrojmi majetku sú:

 • dary od fyzických a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,
 • príjmy z činností pri naplňovaní cieľa združenia.
 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

Článok 11

Zánik združenia

1. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.
2. Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora.
3. Pri likvidácii združenia sa najprv hradia všetky pohľadávky združenia. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecno prospešné a charitatívne účely.

Článok 12

Záverečné ustanovenie

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
2. Združenie vzniká dňom registrácie ministerstvom vnútra.Copyright © Uhrovič Rastislav 2006
Táto stránka vznikla za podpory firmy PUM, s.r.o., www.pum.sk